Redegjørelse etter Åpenhetsloven

 

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

SMARAGD AS

(org.nr. 926 791 311)

 

Smaragd AS er et familieeid selskap som eier og driver den kombinerte ringnotsnurperen/tråleren MS "Smaragd".  Selskapet har kontorsted i Herøy Kommune (M&R) og driver fiske og fangst av kolmule, lodde, sild og makrell. Fangsten selges i sin helhet gjennom Norges Sildesalgslag.

Selskapet har kun daglig leder som administrativ ansatt. Styret består av tre styremedlemmer i tillegg til styreleder. Selskapets øverste organ er generalforsamling.

 

Selskapet har forpliktet seg til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

Smaragd AS jobber også kontinuerlig med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Smaragd AS har kartlagt sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft. Nye leverandører/forretningsforbindelser kartlegges fortløpende. Aktsomhetsvurderingene gjennomføres etter utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og andre objektive kilder.

 

Vurdering:

Med grunnlag i aktsomhetsvurderingene våre, innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vårt mannskap har høy kompetanse og rederiet er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Selskapet er medlem av Fiskebåt og operer innenfor tariffavtalene. 

Rederiet kjøper bunkers, fiskeriredskap samt tjenester i forbindelse med vedlikehold av båt fra norske bedrifter. Smaragd AS har innhentet bekreftelser fra selskapets største leverandører om at de har etablert rutiner og retningslinjer for å motvirke faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter både i egen virksomhet og i dets verdikjede. Selskapets leverandører har forpliktet seg til å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, dersom slike avdekkes. De har også forpliktet seg å varsle Smaragd AS dersom det oppstår forhold i enten i egen virksomhet, eller i virksomhet til dens leverandører i forhold til Åpenhetsloven. 

 

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til fremtidige forretningspartnere. 

Det vil bli stilt krav om redegjørelse og dokumentasjon fra leverandører. Dersom mottatt dokumentasjon ikke er tilfredsstillende ifht. grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne få konsekvenser for kontraktsforholdet med Smaragd AS.