Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Aktsomhetsvurdering er en prosess for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. 

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kilde: Åpenhetslovens § 4.


Smaragd AS omfattes av av Åpenhetsloven og forplikter seg til å overholde plikter og krav etter loven. Vårt arbeid med aktsomhetsvurderingen skal identifisere virksomhetens mulige og faktiske negative effekt, inkludert i leverandørkjeden, for å kunne prioritere den mest alvorlige risikoen for mennesker, samfunn og miljø.


Vårt mål er å sikre at alle ledd knyttet til vår aktivitet, følger opp forpliktelser og krav etter Åpenhetsloven. Vi vil dermed være i stand til å kunne stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene kan knyttes til direkte eller indirekte. 


Det er en forutsetning for avtale/samarbeid med Smaragd AS at våre leverandører og forretningspartnere følger opp sine forpliktelser og krav.Utnevnt ansvarlig for åpenhetsloven hos Smaragd AS: 

 

Kristin Smådal Hide

kristin@smaragd.no